Aktualności
STYPENDIUM DLA ZDOLNYCH PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Justyna Kępa   
wtorek, 20 września 2011 18:08

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Celem ogólnym projektu, jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. 

Celem szczegółowym projektu jest realizacja wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych i zawodowych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa w poszczególnych edycjach uchwalany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. 

Stypendium przyznawane jest uczniowi na okres 12 miesięcy od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. Jego łączna kwota wynosi 4 560 PLN dla stypendysty, czyli 380 zł miesięcznie. Otrzymane środki pieniężne uczeń wydatkuje wyłącznie na cele edukacyjne. Przyjęte w Regulaminie kryteria uwzględniają potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu nauk ścisłych i priorytetowo traktują uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych. Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony jest corocznie w czerwcu. 

W pierwszej edycji projektu w roku szkolnym 2008/2009 wsparcia udzielono 503 stypendystom. W drugiej edycji, w roku szkolnym 2009/2010 stypendia otrzymało 417 uczniów. W obecnie trwającej, trzeciej edycji, przyznano 500 stypendiów. W ramach kolejnej, czwartej edycji, w roku szkolnym 2011/2012 przewidziano przyznanie 530 stypendiów. 

Projekt systemowy "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W Zespole Szkół Powiatowych w roku szk. 2010/2011 stypendium otrzymała Dominika Agnieszka Miłek.

Opiekunem Dominiki była jej wychowawczyni mgr inż. Justyna Kępa.

                                                                                                                                               

 

 
SZKOŁA Z PASJĄ PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Irena MInota   
wtorek, 20 września 2011 18:00

Minister Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją. W ramach tego roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie promować najlepsze rozwiązania wzbogacające ofertę edukacyjną placówek. Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie, dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w jej życie. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice, sami uczniowie i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty. 

Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w życie placówki. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁANIAMI Z PASJĄ mogą zostać akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe (organizatorzy lub współorganizatorzy działań z pasją), w sposób ciągły lub cykliczny wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły. Promowane będą działania tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście aktywnie i od lat współpracują ze szkołami.

Działania z pasją

 • są programami, projektami lub inicjatywami edukacyjnymi kierowanymi do szkół, mającymi na celu wzbogacenie oferty szkoły;
 • są oparte na minimum 2-letnim doświadczeniu we współpracy ze szkołami;
 • polegają na współpracy z minimum 100 szkołami na terenie całej Polski; w tym szkołami, które z powodzeniem realizują dane działanie z organizacjami pozarządowymi, i mogą podzielić się z innymi szkołami dobrymi praktykami w zakresie realizacji danego działania;
 • polegają na współpracy z wieloma grupami środowiska szkolnego, czyli z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, organami prowadzącymi szkoły;
 • oferują materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, przykłady dobrych praktyk, opracowania z danego obszaru edukacyjnego mające na celu wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli;
 • oferują materiały edukacyjne dla uczniów, zwiększające ich wiedzę w danym obszarze, jednocześnie zapewniając im atrakcyjną formę zajęć;
 • zachęcają uczniów do współpracy, aktywności obywatelskiej, poprzez realizację projektów i wolontariat uczą uczniów zaangażowania oraz wrażliwości na potrzeby innych, także rozwijają ich pasje i talenty;
 • przyczyniają się do tego, że szkoła staje się ośrodkiem aktywności lokalnej: miejscem, w którym społeczność szkolna wraz ze środowiskiem lokalnym realizuje wspólnie różne inicjatywy;
 • podejmują także aktualne problemy lokalnej społeczności dzięki czemu aktywizują mieszkańców i integrują ich we wspólnych działaniach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza II edycję cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu „Szkoła z Pasją” na dofinansowanie projektów w zakresie współpracy szkół i organizacji pozarządowych w roku szkolnym 2011/2012

Celem konkursu „Szkoła z Pasją II edycja” jest wsparcie działań promujących współpracę między szkołami, a ich partnerami: organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi, organizacjami rodzicielskimi oraz samorządem terytorialnym.

Na stronie internetowej akcji www.szkolazpasja.men.gov.pl zamieszczono informacje o tym, w jaki sposób zaangażować poszczególne podmioty w życie szkoły. Znajduje się tu także ogólnopolska mapa szkół wzorcowo realizujących działania z pasją. Są tam scharakteryzowane projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe najszerzej obecne w szkołach. Dla zainteresowanych najskuteczniejszy jednak będzie bezpośredni kontakt z dyrekcją szkoły.

Zapraszam wszystkich do aktywnego działania na rzecz szkoły. W szczególności zachęcam organizacje pozarządowe do zgłoszenia działań z pasją.

                                                                                                                          Oprac. I. Minota

 

 

 

 
APEL DO ABSOLWENTÓW PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Justyna Kępa   
wtorek, 20 września 2011 17:56

 

Szkoła zbiera pamiątki i fotografie od byłych uczniów, które uświetnią obchody

55- lecia szkoły, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

 
O NAS... PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Justyna Kępa   
wtorek, 20 września 2011 17:52

Zespół Szkół Powiatowych, wcześniej Szkoła Przysposobienia Rolniczego i Zasadnicza Szkoła Rolnicza, istnieje od 54 lat. Jesteśmy szkołą środowiskową, która kształci kolejne pokolenia mieszkańców gminy Goworowo i nie tylko. Oferujemy różne kierunki kształcenia dla młodzieży i dorosłych w Zasadniczej Szkole Zawodowej, Liceum, Technikum oraz szkołach uzupełniających. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce, sprzęt audiowizualny i zaplecze sportowe. Przygotowujemy uczniów, bezpłatnie, do zdania egzaminu na prawo jazdy.

            Zapewniamy, że Nasza szkoła będzie trwać do końca świata i o jeden dzień dłużej!

 
„ MŁODE KADRY – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Justyna Kępa   
wtorek, 20 września 2011 17:44

Od 1.09.2011r rozpoczynamy realizację programu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „ MŁODE KADRY – NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Czas trwania projektu 1.09.2011 do 31.08.2014 (w podziale na kursy roczne).

Zajęcia w ramach projektu:

 1. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz matematyki.
 2. Przeprowadzenie  dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik agrobiznesu.
 3. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu problematyki kobiet i mężczyzn.

Projekt skierowany jest do 515 uczennic i uczniów szkół zawodowych powiatu ostrołęckiego.  W jego ramach prowadzone będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno - wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących oraz przygotowujących do egzaminu zawodowego.  Na ten cel pozyskano ze środków unijnych 1 211 176,60 zł. W ramach ww. środków zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne dla uczestników zajęć.

 


Strona 51 z 51
wykonanie sklepy internetowe, oprogramowanie dla szk, strony internetowe