Aktualności
WYCIECZKA-KŁODAWA-LICHEŃ-BEDNARY PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Justyna Kępa   
środa, 19 października 2011 18:47

W dniach 22 i 23 września 2011 r odbyła się wycieczka na trasie Kłodawa- Licheń-Bednary.

W Kłodawie uczniowie zwiedzali kopalnie soli, obecnie największego producenta soli kamiennej w Polsce. Surowiec ten jest niezbędny dla organizmu ludzkiego i stanowi podstawę dla wielu gałęzi przemysłu. Uczniowie poznali legendy dotyczące tego miejsca, proces wydobywania soli, a także dowiedzieli się bardzo pożytecznych i ciekawych informacji o soli. Kolejnym punktem wycieczki był Licheń. Uczniowie zwiedzali Sanktuarium. Drugi dzień wycieczki to zwiedzanie XIII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej "Agro-show" w Bednarach koło Poznania. Ponad 500 wysawców prezentowało swoje nowoczesne maszyny rolnicze, oferowało swoje usługi i fachowe doradztwo rolnicze. Uczniowie po wycieczce wrócili pełni nowych doświadczeń i inspiracji technologicznych.

.

Poprawiony: środa, 19 października 2011 18:50
 
SPRZĄTANIE ŚWIATA PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Grażyna Wicepolska   
czwartek, 22 września 2011 18:34

Dnia  21  września  uczniowie  klasy IITA i  II TH ZSP w Goworowie  wzieli udziałw akcji: ,, Sprzątanie Świata Polska  2011'' pod hasłem ,, LASY TO ŻYCIE - CHROŃMY JE".  Uczniowie  wraz z  opiekunami panią Grażyną Wicepolską i panią Barbarą Gołębiewską  dokonali  zbiórki  śmieci  wzdłuż  rzeki Orz , pozostawiając czyste łąki i  i piękne liściaste lasy. Celem tej akcji, było uświadomienie młodzieży, iż należy dbać o czystość środowiska w którym żyjemy, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie środowiska naturalnego.

 

Poprawiony: czwartek, 22 września 2011 18:40
 
DOŻYNKI PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Irena Minota   
czwartek, 22 września 2011 18:13

Plon przynieśli, plon!
Przynieśli nam wieniec
Z kłosów naszej ziemi,
Ślicznie przewijany
Wstęgami krasnemi!

-tak o dożynkach pisała Maria Konopnicka w wierszu Dożynki.

W niedzielę 18 września 2011 roku uczestniczyliśmy w gminnych dożynkach w Goworowie. W związku z tym może warto pogłębić swoją wiedzę na ich temat.

Dożynki lub inaczej Święto Plonów to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich było to etniczne święto słowiańskie, przypadające na równonoc jesienną 23 września. Zwyczaj ten, praktykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie, w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Na Śląsku opolskim nazywano je żniwniokiem. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowników najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony.

Dawne zwyczaje dożynkowe

Tradycyjnie dożynki obchodzone były w pierwszy dzień jesieni. Święto poświęcone było tegorocznym zbiorom zbóż, w czasie którego dziękowano bogom za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku.

Dożynkom towarzyszyły różne praktyki i do niedawna zachowane zwyczaje związane np. z ostatnią garścią, kępą lub pasem niezżętego zboża, które po żniwach czas jakiś pozostawiano na pustym już polu dla ciągłości urodzaju. Pozostawione na polu kłosy zwano na Mazowszu i Podlasiu przepiórką, perepełką na kresach wschodnich, brodą we wschodniej części Mazowsza, kozą w Małopolsce, pępem lub pępkiem (w Poznańskiem). Zwano je także wiązką, wiązanką lub garstką. Ścinane były uroczyście przez najlepszego kośnika, po czym wręczane były najlepszym żniwiarkom do uplecenia wieńca. Niemniej ważny był ostatni zżęty snop zboża, który w celu udekorowania przechowywano do Święta Godowego. W wielu regionach przyszłoroczny siew rozpoczynano z ziarna pozyskanego z tegoż właśnie snopa.

Obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości umieszczano w nich także żywe (z czasem sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, bo miało to zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski.

Wieniec dożynkowy nazywany bywał „plonem", bo też i uosabiał wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Niosła go na głowie lub wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka, czasami z pomocą parobków i innych żeńców. Za nią postępował orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, niosących na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczone kosy i sierpy.

Wieniec niesiono do poświęcenia do kościoła, a następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie, udawano się do dworu lub do domu gospodarza dożynek. Wieniec dożynkowy przechowywany był w stodole do kolejnego roku, do nowego siewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym. W czasie dożynek organizowano biesiady z poczęstunkiem i tańcami, dawniej poprzedzane rytualnymi obrzędami i modlitwami.

U schyłku XIX wieku, wzorem dożynek dworskich, zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie. Bogaci gospodarze wyprawiali je dla swych domowników, rodziny, parobków i najemników. W okresie międzywojennym zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy i partie chłopskie, a przede wszystkim koła Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolnicze, Kościół, często także i szkoła. Dożynki w tamtych czasach były manifestacją odrębności chłopskiej i dumy z przynależności do rolniczego stanu. Towarzyszyły im wystawy rolnicze, festyny i występy ludowych zespołów artystycznych.

Po II wojnie światowej gospodarzami dożynek byli zwykle przedstawiciele władz administracyjnych i różnych szczebli i miały charakter polityczny, (wyrażały poparcie dla ówczesnej władzy i polityki rolnej). Zachowywano w nich jednak elementy tradycyjne: uroczyste pochody z wieńcami i pieśni; odbywały się na ogół w którąś z niedziel bliskich równonocy jesiennej. Towarzyszyły im także różne festyny ludowe. Dożynki w czasach PRL były ważnym przedsięwzięciem propagandowym, mającym na celu podkreślenie siły tzw. „sojuszu robotniczo-chłopskiego", ważnego elementu władzy komunistycznej.
Wykorzystywano je także do innych celów propagandowych, np. dożynki centralne obchodzone
11 września 1949 odbyły się na wrocławskim Psim Polu, a wzbogacono je o inscenizację historyczną nawiązującą do rzekomego wielkiego zwycięstwa średniowiecznego polskiego oręża nad Niemcami – bitwy na Psim Polu

Przebieg współczesnych dożynek

Po 1980 r. dożynki zmieniły swój charakter, pozostając świętem rolników o charakte-rze dziękczynnym (religijnym) i odbywają się na Jasnej Górze. Odbywają się także Dożynki prezydenckie w Spale.
Obecnie uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Oczywiście podziękowania za plony składane są z re-guły chrześcijańskiemu
Bogu i Matce Bożej, rzadziej słowiańskim bogom - co nadal kultywu-ją mniejszości wyznaniowe, odwołujące się do etnicznych wierzeń Słowian.

Ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek. Gospodarzem najczęściej jest kapłan, a w przypadku dożynek świeckich przedstawiciel lokalnej administracji państwowej bądź samorządowej. Następnie składane są symboliczne dary z najnowszych plonów, przetwory mięsne, owoce - często stanowią one wystawę osiągnięć lokalnych rolników. W przypadku, kiedy uroczystość ma charakter religijny, odprawiany jest obrzęd liturgiczny. Dożynki kończy najczęściej festyn ludowy.

Zwyczajem stały się też ostatnio liczące wielu uczestników pielgrzymki chłopskie do miejsc kultu religijnego, zwłaszcza do sanktuariów maryjnych, w tym do sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Tu odbywają się największe i najbardziej uroczyście obchodzone uroczystości dożynkowe. Uczestniczą w nich tłumy pielgrzymów i delegacje rolnicze z całej Polski w tradycyjnych strojach z darami z płodów ziemi, z wieńcami i chlebami upieczonymi z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.

Oprac. I. Minota

Poprawiony: niedziela, 27 września 2015 10:06
 
STYPENDIUM DLA ZDOLNYCH PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Justyna Kępa   
wtorek, 20 września 2011 18:08

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Celem ogólnym projektu, jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. 

Celem szczegółowym projektu jest realizacja wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych i zawodowych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa w poszczególnych edycjach uchwalany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. 

Stypendium przyznawane jest uczniowi na okres 12 miesięcy od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. Jego łączna kwota wynosi 4 560 PLN dla stypendysty, czyli 380 zł miesięcznie. Otrzymane środki pieniężne uczeń wydatkuje wyłącznie na cele edukacyjne. Przyjęte w Regulaminie kryteria uwzględniają potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu nauk ścisłych i priorytetowo traktują uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych. Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony jest corocznie w czerwcu. 

W pierwszej edycji projektu w roku szkolnym 2008/2009 wsparcia udzielono 503 stypendystom. W drugiej edycji, w roku szkolnym 2009/2010 stypendia otrzymało 417 uczniów. W obecnie trwającej, trzeciej edycji, przyznano 500 stypendiów. W ramach kolejnej, czwartej edycji, w roku szkolnym 2011/2012 przewidziano przyznanie 530 stypendiów. 

Projekt systemowy "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W Zespole Szkół Powiatowych w roku szk. 2010/2011 stypendium otrzymała Dominika Agnieszka Miłek.

Opiekunem Dominiki była jej wychowawczyni mgr inż. Justyna Kępa.

                                                                                                                                               

 

 
SZKOŁA Z PASJĄ PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Irena MInota   
wtorek, 20 września 2011 18:00

Minister Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją. W ramach tego roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie promować najlepsze rozwiązania wzbogacające ofertę edukacyjną placówek. Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie, dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w jej życie. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice, sami uczniowie i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty. 

Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w życie placówki. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁANIAMI Z PASJĄ mogą zostać akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe (organizatorzy lub współorganizatorzy działań z pasją), w sposób ciągły lub cykliczny wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły. Promowane będą działania tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście aktywnie i od lat współpracują ze szkołami.

Działania z pasją

  • są programami, projektami lub inicjatywami edukacyjnymi kierowanymi do szkół, mającymi na celu wzbogacenie oferty szkoły;
  • są oparte na minimum 2-letnim doświadczeniu we współpracy ze szkołami;
  • polegają na współpracy z minimum 100 szkołami na terenie całej Polski; w tym szkołami, które z powodzeniem realizują dane działanie z organizacjami pozarządowymi, i mogą podzielić się z innymi szkołami dobrymi praktykami w zakresie realizacji danego działania;
  • polegają na współpracy z wieloma grupami środowiska szkolnego, czyli z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, organami prowadzącymi szkoły;
  • oferują materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, przykłady dobrych praktyk, opracowania z danego obszaru edukacyjnego mające na celu wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli;
  • oferują materiały edukacyjne dla uczniów, zwiększające ich wiedzę w danym obszarze, jednocześnie zapewniając im atrakcyjną formę zajęć;
  • zachęcają uczniów do współpracy, aktywności obywatelskiej, poprzez realizację projektów i wolontariat uczą uczniów zaangażowania oraz wrażliwości na potrzeby innych, także rozwijają ich pasje i talenty;
  • przyczyniają się do tego, że szkoła staje się ośrodkiem aktywności lokalnej: miejscem, w którym społeczność szkolna wraz ze środowiskiem lokalnym realizuje wspólnie różne inicjatywy;
  • podejmują także aktualne problemy lokalnej społeczności dzięki czemu aktywizują mieszkańców i integrują ich we wspólnych działaniach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza II edycję cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu „Szkoła z Pasją” na dofinansowanie projektów w zakresie współpracy szkół i organizacji pozarządowych w roku szkolnym 2011/2012

Celem konkursu „Szkoła z Pasją II edycja” jest wsparcie działań promujących współpracę między szkołami, a ich partnerami: organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi, organizacjami rodzicielskimi oraz samorządem terytorialnym.

Na stronie internetowej akcji www.szkolazpasja.men.gov.pl zamieszczono informacje o tym, w jaki sposób zaangażować poszczególne podmioty w życie szkoły. Znajduje się tu także ogólnopolska mapa szkół wzorcowo realizujących działania z pasją. Są tam scharakteryzowane projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe najszerzej obecne w szkołach. Dla zainteresowanych najskuteczniejszy jednak będzie bezpośredni kontakt z dyrekcją szkoły.

Zapraszam wszystkich do aktywnego działania na rzecz szkoły. W szczególności zachęcam organizacje pozarządowe do zgłoszenia działań z pasją.

                                                                                                                          Oprac. I. Minota

 

 

 

 


Strona 51 z 52
wykonanie sklepy internetowe, oprogramowanie dla szk, strony internetowe