STYPENDIUM DLA ZDOLNYCH Drukuj
Aktualności
Wpisany przez Justyna Kępa   
wtorek, 20 września 2011 18:08

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Celem ogólnym projektu, jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. 

Celem szczegółowym projektu jest realizacja wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych i zawodowych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa w poszczególnych edycjach uchwalany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. 

Stypendium przyznawane jest uczniowi na okres 12 miesięcy od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. Jego łączna kwota wynosi 4 560 PLN dla stypendysty, czyli 380 zł miesięcznie. Otrzymane środki pieniężne uczeń wydatkuje wyłącznie na cele edukacyjne. Przyjęte w Regulaminie kryteria uwzględniają potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu nauk ścisłych i priorytetowo traktują uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych. Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony jest corocznie w czerwcu. 

W pierwszej edycji projektu w roku szkolnym 2008/2009 wsparcia udzielono 503 stypendystom. W drugiej edycji, w roku szkolnym 2009/2010 stypendia otrzymało 417 uczniów. W obecnie trwającej, trzeciej edycji, przyznano 500 stypendiów. W ramach kolejnej, czwartej edycji, w roku szkolnym 2011/2012 przewidziano przyznanie 530 stypendiów. 

Projekt systemowy "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W Zespole Szkół Powiatowych w roku szk. 2010/2011 stypendium otrzymała Dominika Agnieszka Miłek.

Opiekunem Dominiki była jej wychowawczyni mgr inż. Justyna Kępa.