• KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

    Działając  w  celu  wypełnienia  obowiązku  opisanego  w  art.  13  RODO,  (ogólnego  rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), informuje się, że: 

    1.  Administratorem  danych  osobowych  uczniów  oraz  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów)  jest 

    Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie, ul. Ostrołęcka 27, 07-440 Goworowo 2.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@artaro.pl, Michał Żachowski

    3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

    a)       wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze  w  związku  z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zapewnienia  bezpieczeństwa  w  trakcie  zajęć;  Podstawą  prawną  dla  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

    b)      promowania  osiągnięć  szkoły  oraz  jej  uczniów,  uczestniczenia  w  życiu  szkoły, informowaniu o wydarzeniach oraz wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych,  konkursów,  zawodów  i  ich  dokumentowania,  oraz  utrwalania pozytywnego  wizerunku  szkoły,  i  innych  czynności  przetwarzania  związanych  z działaniami szkoły, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej - na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.  

    4.      Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanych  celów przetwarzania, tj.: 

    a)       w  zakresie  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  szkole  -  zgodnie  z wymogami określonymi w źródłach prawa. 

    b)      w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody lub przez 10 lat jeśli  czas nie został w zgodzie określony

    5.      Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  z  siedzibą  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

    6.      Przetwarzane  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  jedynie  podmiotom  upoważnionym przepisami  prawa  oraz  zaufanym  podmiotom  współpracującym  z  administratorem  w  zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. 

    7.      Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.  

    8.      Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  określonym  w  ust.  3  lit.  a,  czyli  związanym  z wypełnieniem  obowiązku  szkolnego,  wynika  z  przepisów  prawa  i  jest  obowiązkowe;  w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

    9.      Dobrowolna  zgoda,  wyrażona  w  odniesieniu  do  wskazanych  celów  przetwarzania  osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

    10.  W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego, w celu: 

    a)       zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie szkoły, 

    b)      ograniczenia  zachowań  niepożądanych,  destrukcyjnych,  zagrażających  zdrowiu  i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły, 

    c)       wyjaśniania sytuacji konfliktowych 

    d)      ustalania sprawców nagannych zachowań, np. kradzieży, bójek, zniszczenia mienia, 

    e)      zmniejszenia ilości zniszczeń na terenie szkoły 

    11.  Obraz monitoringu jest rejestrowany i przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni.  

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
   • zsp.goworowo[at]powiatostrolecki.pl
   • zsp.goworowo[at]powiatostrolecki.pl
   • 297614011
   • ul. Ostrołęcka 27
    07-440 Goworowo
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych