• Deklaracja dostępności

    Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zspgoworowo.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2007-02-21.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

    niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

    dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

    zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości.

    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Leszczyński, e-mail: zsp_goworowo@oswiata.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 297614011. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury odwoławczej

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

     

    1. Do  budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Ostrołęckiej 27 oraz wejścia od dziedzińca, parkingu i sali gimnastycznej. Wejście główne otwarte jest w czasie funkcjonowania szkoły, poprzedzone jest dwoma schodkami. Wejście od parkingu jest na tym samym poziomie, co korytarz. Wejście to otwierane jest przez obsługę szkoły na prośbę interesanta. Wejście na salę gimnastyczną jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
    2. W budynku szkoły na poziomie wejścia od parkingu, oraz na sali gimnastycznej  są toalety  dla osób niepełnosprawnych.
    3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    4. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, brakuje oznakowanych stanowisk dla osób niepełnosprawnych, jednak osoby takowe mogą bez problemu korzystać z miejsc postojowych.
    5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    6.  W placówce nie ma możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych